menu

Regulamin Serwisu Informacyjnego ForexRev.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://forexrev.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Serwis prowadzony jest przez Semanticad Sp. z o.o., zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – forexrev.pl e-mail – [email protected], telefon 510 771 442 , adres korespondencyjny – ul. Zacisze 7/9, 31-156 Kraków.
 4. Do korzystania z Serwisu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem uprawnione są jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

 

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych na Serwisie

 1. Za pośrednictwem Serwisu oferowane są następujące usługi o charakterze informacyjnym:
 2. Dane i statystyki na temat brokerów rynku Forex oraz brokerów Opcji binarnych.
 3. Oceny, opinie lub komentarze użytkowników serwisu na temat dostępnych w serwisie brokerów (dalej Opracowania).
 4. Dyskusje na temat dostępnych brokerów.
 5. Wiadomości z rynków walutowych.

 

§ 3. Polityka prywatności

 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (U.2015.2135 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Semanticad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Zacisze 7/9, 31-156 Kraków. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, pod numerem: 0000596683, NIP: 6762499774.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych ………………….., dane kontaktowe: …………………………………………………………………
 4. W obrębie serwisu gromadzone są następujące dane osobowe:
  • Nick
  • Adres email
 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Użytkownika dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
  • przechowania danych osobowych Użytkownika w bazie Użytkowników,
  • monitorowania ruchu w serwisie.
 2. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Użytkownika, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Użytkownikowi oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Serwisem.
 3. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący subskrypcję  znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu wyślij do nas wiadomość na adres e-mail: [email protected];
 5. Administrator informuje, iż Użytkownik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Użytkownika usług określonych w Regulaminie.
 6. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeń
 7. W Serwisie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Serwisu, system Serwisu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Serwis nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 8. Serwis informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Serwisem a Klientem.
 9. Dane nigdy nie są i nie będą przekazywane osobom trzecim, natomiast mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionym organom. Wszelkie przesyłane do nas pliki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wykonania usługi. Nigdy nie zostaną udostępnione stronom trzecim.
 10. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • zapamiętania preferencji wyświetlania;
  • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Strony.
  • W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownikmoże dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 11. Serwis informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku Serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 12. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 13. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
  • cookie wtyczki WordPress WP-SpamFree – pliki cookie zapobiegające wysyłaniu spamu poprzez formularz do komentarzy;
  • w3tc_referrer – cookie wtyczki WordPress Total Cache przeznaczona do zwiększenia wydajności witryny;
  • Cookie Google Analytics;
  • cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
  • cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

 

§ 4. Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
  • aktywne łącze internetowe,
  • Procesor 800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 512 MB ,
  • System operacyjny co najmniej Windows 98
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.

 

§ 5. Odpowiedzialność administratora

 1. Żadna informacja na Serwisie nie może być uznawana za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku.
 2. Informacje zawarte w obrębie Serwisu nie są również doradztwem prawnym ani finansowym.
 3. Opracowania zamieszczane w Serwisie stanowią wyłącznie wyraz poglądów jego użytkowników i nie powinny być inaczej interpretowane.
 4. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie, a Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
 5. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść Opracowań dodawanych przez Użytkowników Serwisu.
 6. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nie opublikowania Opracowania jeśli zdaniem Administratora jest ono fikcyjne, niezgodne z prawdą lub obraźliwe.
 7. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza zasady odpowiedzialności obowiązujące na Serwisie.

§ 6. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika.
 2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu [email protected] wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

 

§ 7. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm. ).
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie internetowym i obowiązuje od 01.02.2016 r.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz bazy danych są własnością Administratora i podlegają ochronie prawnej.
 5. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem a Serwisem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]

 

 

 

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.