menu

Słownik inwestycyjny Forex / CFD

Trafiłeś na nieznane słowo związane z tradingiem? Nie wiesz o co chodzi? Dobrze trafiłeś! Sprawdź nasz słownik inwestycyjny, zawierający zarówno popularne definicje branżowe jak i definicje pochodzące ze slangu traderskiego.

Większość z definicji posiada szczegółowe rozwinięcie, dostępne po kliknięciu na nazwę lub na tekst „(więcej…)”.

Brakuje jakichś definicji? Napisz do nas.

Słownik Forex/CFD
A book / B book
sposób realizacji zlecenia przez brokera CFD. W praktyce broker może zrealizować zlecenie na rynku wewnętrznym (B book) lub zewnętrznym (A book) (więcej…)
Analiza fundamentalna (AF)
jedna z metod analizy instrumentów finansowych – ich kondycji i otoczenia zewnętrznego. Opiera się na danych płynących z gospodarki, a nie danych dotyczących aktywności na rynku (więcej…)
Aprecjacja
wzrost wartości waluty wpływający bezpośrednio na wzrost cen towarów i usług (więcej…)
Analiza Techniczna (AT)
przedmiotem badań analizy technicznej są zbiorowe zachowana na rynku. Jest dokonywana głównie na podstawie historycznego zachowania ceny, czyli na podstawie wykresów cenowych. Opiera się na założeniu, że o cenie decyduje jedynie popyt i podaż (więcej…)
Analiza ilościowa (Quantitative Analysis)
bada i prognozuje zachowania rynku (w tym cen) przy użyciu narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych (więcej…)
Australijczyk (Aussie)
potoczna nazwa używana przez traderów dla pary walutowej AUD/USD (więcej…)
Arbitraż
strategia polegająca na zidentyfikowaniu instrumentu, którego cena różni się na dwóch rynkach, a następnie kupnie go i odsprzedaży po cenie wyższej (więcej…)
Bank Centralny (Central Bank)
instytucja publiczna realizująca politykę pieniężną państwa. Kreuje podaż pieniądza, oddziałując tym samym na jego popyt (do pewnego stopnia) (więcej…)
Bank Światowy (World Bank)
Wbrew nazwie, nie działa na zasadach typowego banku. Działa poprzez 2 wyspecjalizowane agencje, obie mają na celu pomoc państwom rozwijającym się i ubogim poprzez zapewnienie środków na cele publiczne np. edukację.
Próg rentowności (Break Even Point – BE lub BEP)
sytuacja, w której po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych nasze przychody zrównują się z kosztami finansowymi (więcej…)
Broker
podmiot pośredniczący w zawieraniu ofert na rynku kapitałowym. Za świadczoną usługę broker pobiera prowizję, która zależy od wartości przeprowadzonej transakcji oraz typu instrumentu finansowego na który opiewa (więcej…)
Cena bid/ask
bid – cena kupna, ask – cena sprzedaży. Cena bid jest zawsze niższa, cena ask wyższa.
Różnica między ceną bid i ceną ask stanowi spread. Spread to różnica między dwiema skrajnymi wartościami – najwyższą ceną kupna, a najniższą ceną sprzedaży (po której inwestor chce zawrzeć transakcje).
Commodity Futures Trading Commission (pot. CFTC)
Commodity Futures Trading Commission (pot. CFTC) to niezależna amerykańska agencja federalna, którą powołano na podstawie Commodity Futures Trading Commission Act z 1974 roku. CFTC reguluje rynek kontraktów terminowych (inaczej: rynek instrumentów pochodnych) (więcej…)
Commodities
anglojęzyczna nazwa dla surowców, czyli przedmiotów fizycznych hodowanych lub kopanych. Przykładem mogą być metale szlachetne, olej czy kawa.
CPI (Consumer Price Index)
wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Koszyk dóbr odzwierciedla koszyk przeciętnego konsumenta. Bada więc wpływ inflacji na codziennie wydatki ludności.
CFD (contract for difference)
instrument finansowy między stroną długą i krótką, w którym jedna ze stron jest zobowiązana do pokrycia różnicy pomiędzy ceną końcową a początkową. Różnica ta stanowi zysk dla strony drugiej (więcej…)
Dane makroekonomiczne
dane wykorzystywane w analizie fundamentalnej podczas szacowania wpływu czynników zewnętrznych (niezależnych bezpośrednio od działalności spółki) na daną spółkę bądź instrument finansowy (więcej…)
Dealer
podmiot zawierający zlecenia w imieniu swojego klienta (zarówno osób fizycznych jak i prawnych). W dzisiejszych czasach zlecenia są przekazywane i łączone w sposób automatyczny za pomocą systemów informatycznych.
Deprecjacja
spadek siły nabywczej pieniądza (więcej…)
Długa pozycja (Long)
pozycja oznaczająca zlecenie kupna (więcej…)
Dostawca płynności (LP, Liquidity Provider)
Dostawcy płynności to podmioty zapewniające dostęp do płynności m.in. brokerom detalicznym. Są to bardzo często firmy tworzące rynek (Market Makerzy) i zabezpieczające transakcje na Interbanku. Największymi jednak dostarczycielami płynności są banki, takie jak Deutsche Bank, UBS, Barclays, Morgan Stanley, Citi czy JPMorgan. Te podmioty nazywane są także Tier 1 Liquidity Providers (dostarczyciele płynności 1-szego rzędu) lub Tier 1 Prime Brokers.
Dywergencja
sytuacja, w której dwa wskaźniki zapowiadają inną sytuację na rynku. Dywergencja często poprzedza odwrócenie trendu.
Dźwignia finansowa (lewar, leverage)
umożliwia zajęcie pozycji przewyższającej swą wartością stan środków pieniężnych na rachunku brokerskim. Innymi słowy jest to wykorzystanie „kapitału” brokera do zawierania transakcji na rynku i czerpania z nich zysku (więcej…)
Europejski Bank Centralny (European Central Bank)
EBC (ECB) to bank centralny wszystkich krajów, których polityka monetarna opiera się na walucie euro. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie stabilności cen strefy euro. W związku z wysoką płynnością EUR jego decyzje mają ogromny wpływ na całą gospodarkę – nie tylko w Europie.
Electronic Communication Network (ECN)
jest to model działania brokera często postrzegany jako przeciwieństwo modelu MM. Brokerzy ECN to pośrednicy, którzy w praktyce przyjmują zlecenia od swoich klientów i odsyłają je dalej do swoich dostarczycieli płynności.
Exponential Moving Average (EMA)
patrz średnia krocząca.
Expert Advisor (EA)
Expert Advisor to program do handlu automatycznego, który został napisany w języku programowania MetaQuotes Language (MQL). Jest przeznaczony dla platform MetaTrader. W zależności od wersji platformy EA programowane są w językach MQL4 lub MQL5. Program sygnalizujący zmiany rynkowe i zawierający transakcje zgodnie z ustalonymi przez nas założeniami (więcej…)
Equity – saldo rejestru operacyjnego
stanowi sumę salda na rachunku i zysku, pomniejszoną o stratę. Stanowi więc kapitał całkowity, ponieważ składa się z wolnych środków pieniężnych jak i zainwestowanych (pozycje otwarte). Gdy w danym momencie nie mamy otwartej żaden pozycji equity jest równe w stosunku do salda na rachunku.
Futures
instrument pochodny działający na zasadach kontraktu forward z tą różnicą, że jest on standaryzowany i notowany na rynku zorganizowanym. Jest to kontrakt zobowiązujący sprzedającego do dostawy danego instrumentu, po danej cenie, w danym czasie. Jego rozliczenie następuje w sposób pieniężny (więcej…)
Federal Reserve System pot. Fed (System Rezerwy Federalnej)
bank centralny Stanów Zjednoczonych (więcej…)
Federal Open Market Committee (FOMC)
Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku. Jeden z pięciu organów FED (więcej…)
Figura (Figure)
w kwotowaniu par walutowych stanowi drugie miejsce po przecinku (jest to więc grosz, cent etc.). Odpowiada wartości 100 pipsów (price interest point) (więcej…)
Fixing
to faza notowań w trakcie sesji, na której ustala się kurs podczas otwarcia i podczas zamknięcia notowań (więcej…)
Flashcrash
nagła, gwałtowna zmiana popytu na dany instrument finansowy, samonapędzająca się w jednym kierunku, często wywołana jakimś zjawiskiem geopolitycznym. Obecnie największe flashcrashe możemy zaobserwować na rynku kryptowalut.
Forward
podobnie jak w przypadku futures jest to kontrakt polegający na tym, że sprzedający jest zobowiązany dostarczyć dany instrument danego dnia po danej cenie, zaś strona długa ma obowiązek go zakupić (więcej…)
Formacje cenowe
np. formacje odwrócenia i kontynuacji trendu. Formacje widoczne na wykresach, używane do prognozowania przyszłych ruchów cen (więcej…)
Formacja chorągiewki
formacja uważana za jedną z najpewniejszych, zaraz obok formacji flagi. Przydaje się ona podczas dokonywania decyzji kupna lub sprzedaży. Czas, w jakim ta formacja się kształtuje, to zazwyczaj od kilku sesji, do około 3 – 4 tygodni, jest to więc formacja krótkoterminowa (więcej…)
Formacja flagi
to jedna z formacji oznaczających kontynuację trendu. Jest zaraz przy formacji chorągiewki jedną z wyraźniejszych formacji. Dzięki niej można jasno określić, jaki trend będzie panować. Często występuje w połowie silnych ruchów cenowych. Wyznacza się ją najczęściej przez dwie pionowe linie (więcej…)
Formacja klina
to formacja, która nie należy do najłatwiej rozpoznawalnych. Ta formacja cenowa pozwala jednak uzyskać istotne informacje i do tego będą one dosyć pewne, a więc inwestor, któremu uda się odkryć tę formację, będzie mógł podjąć śmiałe ruchy, które pomogą mu wygenerować zyski lub uniknąć strat (więcej…)
Formacje kontynuacji
np. trójkąty, flagi i chorągiewki. Zapowiadają kontynuację obecnego trendu.
Formacje kontynuacji
np. trójkąty, flagi i chorągiewki. Zapowiadają kontynuację obecnego trendu.
Formacja odwrócenia
np. głowa i ramiona, podwójne i potrójne szczyty i dna. Formacje zapowiadające odwrócenie trendu.
Formacja trójkąta
należy do jednej z podstawowych formacji, które są używane w analizie technicznej, często konkretny trójkąt oznacza kontynuację trendu, lecz są także trójkąty neutralne, a także bardzo rzadko spotykane formacje trójkątów, które zapowiadają odwrócenie trendu. Nie jest to najtrudniejsza formacja do zauważenie i początkowy inwestor powinien sprawnie poradzić sobie z nauką wykrywania tej formacji (więcej…)
Fundusze inwestycyjne
forma wspólnego inwestowania pieniędzy, która pozwala na lokowanie środków pieniężnych wpłaconych przez osoby uczestniczące w funduszu. Każda osoba, która wpłaciła pewną kwotę do funduszu, otrzymuje w nim udział, który zostaje potwierdzony przez certyfikat lub jednostkę uczestnictwa. Zazwyczaj do zainwestowania w fundusz nie jest potrzebna duża kwota (więcej…)
Produkt Krajowy Brutto / PKB (Gross Domestic Product / GDP)
Wartość dóbr i usług wyprodukowanych w danym okresie na terenie danego kraju. Jest jednym z głównych mierników sytuacji gospodarczej kraju. Bierze pod uwagę teren, nie różnicuje pochodzenia kapitału (tego, czy jest on krajowy czy zagraniczny).
Handel na danych (News trading)
strategia polegająca na zajmowaniu odpowiedniej pozycji w odpowiedzi na wydarzenia makroekonomiczne, licząc tym samym, że będą miały one znaczący wpływ na kurs danego instrumentu i pozwolą inwestorowi osiągnąć szybki zysk (więcej…)
Hedging
zabezpieczenie przed niekorzystnym ruchem ceny danego instrumentu finansowego. Polega na zajęciu pozycji przeciwnej w instrumencie pochodnym do zajmowanej obecnie. Jego praktyczne zastosowanie wraz z wynikiem bardzo dobrze przedstawia książka „Alchemia finansów” G. Sorosa (więcej…)
High Frequency Trading (HFT)
handel wysokich częstotliwości. Polega na zawieraniu transakcji w sposób jak najszybszy, a co najważniejsze – szybszy od innych uczestników rynku (więcej…)
Indeks dolara (USDX)
miara wartości dolara w stosunku do koszyka walut głównych partnerów handlowych Stanów Zjednoczonych. Mierzy siłę dolara na tle pozostałych światowych gospodarek (więcej…)
Indyk
inaczej wskaźnik (indicator).
Insider trading
to pojęcie, które określa dokonywanie transakcji papierami wartościowymi spółki, która jest notowana na giełdzie, przez osoby, które mają dostęp do niejawnych informacji w tej spółce. W zależności od kraju taka działalność może być różne postrzegana w zapisach prawnych i może być nawet karana (więcej…)
Interwał czasowy (Time Frame, TF)
jednostka czasu na platformie transakcyjnej. Litera oznacza interwał czasowy, cyfra informuje o długości czasu trwania interwału, np. 30M – 30 minut (więcej…)
Kabel (Cable)
para walutowa GBP/USD (więcej…)
Kluczowy dzień obrotu (Key reversal day)
(na przykładzie trendu spadkowego) formacja, która ma miejsce gdy cena otwarcia wynosi nowe minimum, a cena zamknięcia jest powyżej ceny zamknięcia z dnia poprzedniego. Im zakres cenowy pomiędzy cenami otwarcia, a zamknięcia jest większy, przy jednoczesnym większym wolumenie, tym większe prawdopodobieństwo odwrócenia się trendu.
Konsolidacja
Sytuacja, w której cena przez pewien okres czasu porusza się w stałym, wąskim zakresie cenowym. Innymi słowy jest to sytuacja, gdzie cena przez dłuższy okres czasu nie zmienia znacząco swojej wartości (więcej…)
Korekta
wyraźny ruch ceny w kierunku przeciwnym w stosunku do panującego obecnie trendu.
Kursy krzyżowe (Cross rates, Crossy, Pary drugorzędne, Minors)
używane przy wyznaczaniu wartości dwóch walut niepłynnych względem siebie, w oparciu o walutę trzecią jaką jest USD (więcej…)
Krótka pozycja (Short, Sell)
zawierana kiedy inwestor oczekuje spadku ceny danego waloru finansowego. Zarabia w ten sposób na spadku kursu. W przypadku wzrostu ceny danego instrumentu inwestor ponosi stratę (więcej…)
Kwotowanie pośrednie
wartość waluty zagranicznej wyrażona w walucie krajowej.
Kwotowanie bezpośrednie
wartość waluty krajowej wyrażona w walucie zagranicznej.
LEI (Legal Entity Identifier)
unikatowy identyfikator podmiotów prawnych, angażujących się w operacje finansowe. Składa się z 20 znaków i jest również klasyfikowany/nazywany jako ISO 17442 (więcej…)
Liczby Fibonacciego (Ciąg Fibonacciego, Fibonacci numbers)
(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…). Jak można już zauważyć, konstruuje się go poprzez dodanie do siebie dwóch ostatnich liczb. Stosunek dowolnej liczby do następnej wynosi 62 procent. Procent ten jest jednocześnie często spotykaną wielkością korekty ruchu cenowego. Odwrotność 62% to 38% – wielkość wykorzystywana przy prognozowaniu korekt. Stosunek dowolnej liczby do poprzedzającej wynosi więc 162% – procent używany do prognozowania docelowego poziomu do którego zmierza trend.
Linia Trendu (LT)
określa ostrość bieżącego trendu. Wytyczana jest pod dołkami w trendzie wzrostowym i nad szczytami w trendzie spadkowym (więcej…)
Linia wzrostów i spadków (advance-decline line, A/D line)
wskaźnik szerokości rynku (więcej…)
Lot
transakcja o wartości 100 000 jednostek waluty bazowej. Zawierając transakcję kupna 100 tysięcy USD/CAD kupimy więc 1 lota. Występują też: miniloty (1/10 lota), mikroloty (1/100 lota) oraz nanoloty (1/1000 lota) (więcej…)
Luki cenowe
wolne obszary na wykresie, w których nie wystąpiła żadna transakcja. Występuje często przy dużych i nagłych ruchach cenowych, np. przy publikacji danych makroekonomicznych (więcej…)
Margin (depozyt zabezpieczający)
Depozyt zabezpieczający to nic innego jak poziom Twoich środków na koncie brokera, które zabezpieczają otwarte w danym momencie pozycje (więcej…)
Margin Call
wezwanie do uzupełnienia kapitału na rachunku brokerskim. System ten uaktywnia się, kiedy poziom twojego kapitału na rachunku znajdzie się poniżej ustalonego przez brokera pułapu (więcej…)
Market Maker (MM)
broker organizujący własny rynek dla zleceń składanych przez jego własnych klientów. Nie jest więc pośrednikiem, a tworzy rynek wewnętrzny na którym zawierane są transakcje. Często to właśnie broker jest drugą stroną takich transakcji, co może powodować konflikty interesów (więcej…)
MetaTrader
jedna z platform inwestycyjnych, która pozwala za pośrednictwem Internetu dokonywać transakcji na różnych rynkach, takich jak na przykład forex, futures, czy też CFD, czyli na kontraktach różnic kursowych. Jest to jeden z najpopularniejszych programów, z którego korzysta wielu brokerów i inwestorów (więcej…)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, IMF)
organizacja działająca z ramienia ONZ, której głównym celem jest: promowanie współpracy na szczeblu polityki monetarnej, ułatwianie w osiągnięciu zrównoważonego wzrostu handlu międzynarodowego, promowanie stabilizacji kursów walutowych, pomoc członkom doświadczającym trudności w osiągnięciu stabilnego bilansu handlowego.
Momentum
wskaźnik obrazujący wielkość zmiany ceny (wykupienie lub wyprzedanie) w danym czasie (więcej…)
Oscylatory (Oscillators)
wskaźniki pozwalające określić w jakim stadium znajduje się trend. Mierzy w ten sposób tempo zmian. Jeśli oscylator osiąga nowe maksimum oznacza to rynek wykupiony, w nowym minimum rynek wyprzedany (okres bessy). Jednym z najpopularniejszych oscylatorów jest oscylator stochastyczny (więcej…)
Opcje
instrument pochodny w którym nabywca ma prawo (ale nie jest zobligowany) do zakupu/sprzedaży danego instrumentu finansowego po określonej cenie w określonym czasie, zaś wystawca ma obowiązek jego sprzedaży (więcej…)
Opcje binarne
to jeden z instrumentów finansowych, który stał się popularny w ostatnich latach dla inwestorów. Kupując opcję binarną inwestor stara się przewidywać czy cena danego aktywa wzrośnie czy spadnie w przyszłości. Nazywane są opcjami binarnymi bo mają tylko dwa możliwe wyjścia – albo inwestor przewidział zgodnie z rzeczywistością (wtedy jego kapitał wzrasta), gdy się pomylił traci cały kapitał (więcej…)
Pieniądz M0, M1, M2, M3
tzw. agregaty pieniężne. Służą do pomiaru ilości pieniądza w obiegu gospodarki. Cyfry wzrastające wskazują na mniej płynne aktywa, zaś każdy agregat zawiera w sobie poprzedni. W zależności od polityki monetarnej kraju klasyfikacja poszczególnych aktywów może się nieznacznie różnić (więcej…)
PIP (Price Interest Point, Percentage In Point)
jest to czwarta cyfra po przecinku waluty kwotowanej. Wyjątkiem jest jen, w tym przypadku jest to druga cyfra po przecinku. Wartość pipsa zależy więc od instrumentu finansowego. Jeden pips to 10 puntków (więcej…)
Płynność (Liquidity)
możliwość stosunkowo szybkiej realizacji zlecenia po założonej, racjonalnej cenie w danym czasie (więcej…)
Podaż i popyt (Supply/Demand, S/D)
popyt oznacza zapotrzebowanie na dany produkt bądź instrument ze strony kupujących, zaś podaż chęć jego dostarczenia (po danej cenie) (więcej…)
Polityka monetarna
to część polityki gospodarczej państwa, która wraz z polityką fiskalną stanowią filar stabilności ekonomicznej państwa. Polityka pieniężna (monetarna) w zamierzeniu ma oddziaływać na różne rynki w gospodarce krajowej, a także na stan waluty, ceny w kraju, a także na bezrobocie i stopę inflacji. Dobre zarządzanie polityką monetarną może poprawić koniunkturę w kraju (więcej…)
Polowanie na stop loss’y (stop hunting)
sytuacja, w której broker celowo manipuluje kursem, by aktywować zlecenie STOP LOSS (więcej…)
Punkty SWAP
koszt utrzymania pozycji powstający przez różnicę w oprocentowaniu walut (więcej…)
Price Action (PA)
podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie zachowań ceny danego instrumentu. PA wychodzi z założenia, że ruchy cen nie są niczym innym jak informacją o nastrojach inwestorów, dlatego by osiągnąć zysk powinniśmy na nie zareagować w odpowiednim czasie (więcej…)
Prowizja (commission)
procent należny brokerowi za realizację złożonej przez nas transakcji (więcej…)
RGR (Formacja głowy i ramion, SHS, Shoulder-Head-Shoulder)
oznacza odwrócenie się trendu. Sytuacja w której trend wzrostowy (coraz wyższe szczyty i dołki) zaczyna tracić impet. Po pewnym czasie podaż i popyt znajdzie się w stanie równowagi (zrówna się ze sobą – ramie drugie). Po zakończeniu stanu równowagi następuje przełamanie linii wsparcia i dołki zaczynają powstawać coraz niżej (więcej…)
ROC (Wskaźnik zmiany)
jeden z najpopularniejszych wskaźników używanych przy analizie technicznej, dzięki któremu można wykazać, jak zmieniała się cena badanego przez nas papieru wartościowego w konkretnym okresie. Jest on zaliczany do wskaźników momentum, czy też inaczej nazywanych wskaźnikami pędu (więcej…)
Rolowanie
przedłużenie wygaśnięcia kontraktu poprzez zamknięcie transakcji o niedalekim terminie wygaśnięcia i otwarcie nowej, na tym samym kontrakcie (o późniejszej wymagalności niż kontrakt pierwszy) (więcej…)
Rynek byka (Hossa)
charakteryzuje się największym wzrostem gospodarczym, inwestycjami. Optymizm dodatkowo napędzany jest wzrostem płac i niskim bezrobociem. Wzmożony popyt skutkuje wzrostem cen instrumentów finansowych (więcej…)
Rynek niedźwiedzia (Bessa)
okres wyprzedaży akcji. Inwestorzy postrzegają rynek pesymistycznie, ludność unika wysokiej konsumpcji (więcej…)
Sentyment rynku (Consumer sentyment)
postrzeganie bieżącej sytuacji rynkowej przez inwestorów. Odzwierciedla ich przekonania co do kształtowania się przyszłych cen. W związku z tym, że to konsumenci napędzają popyt i
podaż, nawet gdy powody są irracjonalne, jest ważnym wskaźnikiem obecnych nastrojów na rynku.
Setup
ciąg sygnałów inwestycyjnych naprowadzający na podjęcie decyzji o kupnie/sprzedaży. Czym więcej sygnałów w setupie tym hipotetycznie większe prawdopodobieństwo owocnej inwestycji.
Skalping (Scalping)
szybkie dokonywanie krótkoterminowych transakcji, nastawionych na zarobek przy minimalnym ruchu cen (więcej…)
Slippage (Poślizg cenowy)
występuje najczęściej w okresie dużych zawirowań w świecie finansów, kiedy na rynek spływa bardzo duża ilość zleceń i broker jest zmuszony otworzyć transakcję z „poślizgiem”, czyli po cenie zazwyczaj nieco gorszej od zakładanej (więcej…)
Spot
rynek spot to rodzaj rynku, w którym wszelkiego rodzaju papiery wartościowe, towary, surowce lub waluty obce są sprzedawane w formie transakcji kasowych i dostarczane bezpośrednio kupującemu. Termin ten określa także aktualną cenę towarów i surowców, takich jak złoto czy srebro. Wskazuje również na operacje handlowe, które dokonywane są w trybie natychmiastowe, a nie odroczonym (więcej…)
Spread
koszt zawarcia transakcji. Spread stanowi różnicę pomiędzy cenami ask (kupno) i bid (sprzedaż) wyrażoną w pipsach (więcej…)
Stopa bezrobocia
Stopa bezrobocia to wielkość statystyczna, która opisuje poziom zjawiska bezrobocia w danym społeczeństwie, najczęściej jest to kraj, lecz w Polsce oblicza się również dla województw i powiatów (więcej…)
Stopa inflacji
to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen, którą zazwyczaj liczy się w okresach rocznych. Porównuje się przy tym rok badany do roku bazowego, czyli najczęściej roku poprzedzającego ten, dla którego badamy inflację. Średnią ważoną cen wyznacza się przez średnią ważoną cen towarów i usług w gospodarce (więcej…)
Stop Out
ostateczne rozwiązanie wykorzystywane przez brokerów w sytuacji, kiedy nasze inwestycje okazują się nietrafione i notujemy coraz większą stratę. Jest to kolejny mechanizm następujący po Margin Call (więcej…)
Straight-Through-Processing (STP)
system w którym transakcja kojarzona jest automatycznie drogą elektroniczną, bez wkładu człowieka. Transakcja taka realizuje się na rynku płynnym (interbank market) razem z transakcją przeciwną od strony dostawcy płynności. Transakcja odbywa się w sposób bezpośredni, a broker pełni wyłącznie role pośrednika, nie jest stroną transakcji. Model STP pozbawiony jest zatem konfliktu interesów (podobnie jak model ECN). W tym wypadku jednak najczęściej broker posiada tylko jednego dostawcę płynności (więcej…)
Swing trading
Sposób inwestowania o horyzoncie czasowym trwającym umownie od kilku dni do 3-4 tygodni. Często łączy on w sobie wykorzystanie analizy technicznej jak i fundamentalnej (więcej…)
Sygnał transakcyjny (Trading Signal)
wydarzenie na rynku lub powstanie określonego setupu inwestycyjnego, które pomaga inwestorom podjąć decyzje odnośnie kupna/sprzedaży instrumentu finansowego (więcej…)
Średnie kroczące (Moving Average, SMA, Simple Moving Average)
wskaźnik techniczny będący średnią z pewnej grupy danych z jednego, określonego okresu. Najczęściej jest to okres 10 dni (więcej…)
Świece Japońskie (wykresy świecowe, wykresy Sakata, Candlestick)
jeden z trzech najpopularniejszych rodzajów wykresów używany w analizie technicznej. W porównaniu do wykresu liniowego i słupkowego jest on bardziej rozbudowany. Ze świec japońskich możemy dowiedzieć się o: cenie otwarcia, cenie zamknięcia, cenie maksymalnej, cenie minimalnej na danej sesji bądź w danym okresie (więcej…)
Target (Cel)
cena po osiągnięciu której dana inwestycja zrealizuje oczekiwania inwestora.
Teoria Dowa
jako uczestnicy rynku jesteśmy w stanie z pewnym prawdopodobieństwem przewidzieć przyszłe ruchy cen i zdarzenia rynkowe. Teoria Dowa opiera się na założeniach takich jak: manipulacja na rynkach akcji nie jest możliwa do zastosowania w okresie długoterminowym, średnie rynkowe – indeksy dyskontują wszystko, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości z prawdopodobieństwem całkowitym (więcej…)
Tick
minimalna zmiana ceny, niezależna od wartości tej zmiany (ile ta zmiana wynosiła). Wspomniana niezależność odróżnia Tick od punktu (więcej…)
Trailing Stop (TS, kroczący/ruchomy Stop Loss)
modyfikacja zlecenia STOP Loss, nazywana często „ruchomym STOP Lossem”. Polega na automatycznym dostosowywaniu limitu ceny podczas zmian ceny rynkowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie stale podążać za większym, dodatkowym zyskiem (więcej…)
Take Profit (TP)
ustanawianie zleceń zamykających transakcje z zyskiem (co do zasady) na określonym wcześniej poziomie cenowym. Innymi słowy otwarta transakcja zostanie zamknięta z zyskiem w momencie gdy cena osiągnie określony pułap (więcej…)
Trend
kierunek w którym zmierzają ceny, rozpatrywany w perspektywie różnych przedziałów czasowych (długo-, średnio- i krótkoterminowych) (więcej…)
Trade trigger
wyzwalacz reakcji na rynku kapitałowym. Jest nim każdy rodzaj zlecenia spełniający warunki zautomatyzowanej transakcji. Najczęściej wynika bezpośrednio z sytuacji rynkowej jak i ceny instrumentu finansowego. Wyzwalacze wykorzystywane są w automatyzacji nieskomplikowanych procesów transakcyjnych takich jak np. sprzedaż, gdy cena osiągnie wymagany i przewidywany przez nas poziom.
Waluta bazowa
pierwsza waluta w parze walutowej, np. AUS/PLN – waluta bazowa to AUS.
Waluta kwotowana
druga waluta w kwotowaniu, np. AUS/PLN – waluta kwotowana to PLN. Mówi o tym ile złotych musimy zapłacić za jednego dolara australijskiego. Zazwyczaj są to waluty mniej płynne.
Waluta egzotyczna
waluta charakteryzująca się niską płynnością, przeważnie pochodząca z rynków słabiej rozwiniętych, charakteryzujących się niższą płynnością. Charakteryzuje się wysoką zmiennością, czyli również wyższym ryzykiem, przez co zalecana jest dla bardziej doświadczonych traderów. Inwestowanie w nią często wiąże się z użyciem kursów krzyżowych.
WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)
oprocentowanie (stopa referencyjna) pożyczek na rynku międzybankowym w Warszawie. Oprocentowanie kredytu składa się ze stopy WIBOR plus marży narzuconej przez bank. Jest ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.
WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate)
oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym w Warszawie. Podobnie jak WIBOR, jest ustalana w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00.
Wolumen obrotów
suma jednostek danego instrumentu finansowego, która zmieniła właściciela w wybranym okresie czasu (więcej…)
Wsparcie/Opór (Support/Resistance, S/R)
punkty prognozujące odwrócenie trendu lub kontynuację na poziomie danego punktu. Poziom wsparcia znajduje się poniżej bieżącego kursu, zaś poziom oporu powyżej (więcej…)
Wstęgi Bollingera (Bollinger bands)
narzędzie analizy technicznej służące do określania dołków i szczytów występujących w trendzie. Wstęgi są umieszczone o dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej od 20-okresowej średniej kroczącej. Górna wstęga obrazuje linię oporu, wstęga dolna linię wsparcia (więcej…)
Zarządzanie kapitałem (Money Management)
pojęcie wyjątkowo szerokie i indywidualne, opierające się jednak o szereg wspólnych zasad stosowanych przez każdego racjonalnego inwestora. Zabezpieczających inwestycję przed nagłą utratą środków, spowodowaną brakiem wiedzy bądź niedbalstwem ze strony tradera (więcej…)
Zlecenie limit
zawiera limit ceny po którym może zostać zawarta transakcja. Zlecenie Limit przy transakcji kupna może być zrealizowane wyłącznie po cenie określonej w limicie lub niższej, adekwatnie po cenie równej bądź wyższej dla zleceń sprzedaży.
Zlecenie STOP (Stop Loss, Stop Limit, SL)
rodzaj zlecenia zawierający limit aktywacji. Wyróżnimy zlecenia STOP Limit i STOP Loss. Zlecenie Stop Loss to najczęściej używane zabezpieczenie przy transakcjach lewarowanych (np.
forex), które zamyka transakcję w momencie spadku/wzrostu ceny do określonego poziomu (więcej…)
Zmienność rynkowa (Volatility)
miara ryzyka na rynkach finansowych. Informuje o wielkości zmiany w cenie/kursie. Czym ta zmiana jest większa, tym bardziej niepewne staje się bazowanie na tym kursie. Wynika to z tego, że kurs odchyla się średnio bardziej od przeciętnego odchylenia, narażając tradera na większe ryzyko (więcej…)
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę