menu

Czym jest Stopa Inflacji?

Stopa inflacji jest to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen, którą zazwyczaj liczy się w okresach rocznych. Porównuje się przy tym rok badany do roku bazowego, czyli najczęściej roku poprzedzającego ten, dla którego badamy inflację. Średnią ważoną cen wyznacza się przez średnią ważoną cen towarów i usług w gospodarce.

Jaka może być stopa inflacji?

Głównie stopę inflacji dzielimy na dodatnią i ujemną. Jeśli mówimy o inflacji ujemnej, to ma ona swoją nazwę i jest to deflacja. Zjawisko deflacji nie jest często spotykane, a jeśli tylko się pojawia, to zazwyczaj na niedługo. Natomiast dodatnia stopa inflacji, to po prostu inflacja, która jednak dzieli się jeszcze na inflacje pełzającą, kroczącą, galopującą i hiperinflację.

Jaka powinna być stopa inflacji?

Zdania na ten temat są naprawdę różne i w zależności od szkoły ekonomicznej, pożądana jest inna stopa. Dla części będzie to deflacja, dla innych inflacja zerowa, czyli wynosząca 0%, natomiast są także przedstawiciele tezy, że inflacja powinna być dodatnia, jednak na minimalnym poziomie, czyli pełzająca. Wszyscy jednak zgodnie podchodzą do zdania, że nie należy doprowadzić do inflacji galopującej, ani hiperinflacji, ponieważ jest to bardzo trudna sytuacja, która wiąże się z poważnymi konsekwencjami społeczno-gospodarczymi.

Jakie są przyczyny inflacji?

Wśród przyczyn inflacji podaje się szczególnie zwiększenie podaży pieniądza, wzrost zagregowanego popytu, niezbilansowany budżet państwa, czy też wadliwą strukturę gospodarki. Jako że w dużej mierze to struktury państwowe mają wpływ na wysokość stopy inflacji, to właśnie Narodowy Bank Polski odpowiada za odpowiedni jej poziom.

Jakie są skutki inflacji?

Do najważniejszych skutków inflacji należy zaliczyć wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług w państwie, co wynika również ze zmniejszonej wartości pieniądza. Skutki najczęściej są głównie odczuwalne przez zwykłych obywateli.

Co to jest deflacja?

Deflacja to sytuacja, w której inflacja jest ujemna. W praktyce oznacza to, że wartość pieniądza w czasie rośnie. Nie jest to dobra sytuacja w gospodarce, gdyż doprowadza do drastycznego ograniczenia wydatków.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę