menu

Czym są średnie kroczące (Moving Average, MA)?

Średnie kroczące to podstawowe elementy wykorzystywane przez inwestorów w analizie technicznej. Ich najważniejszym atutem jest obiektywizm i duża łatwość interpretacji – czego nie można powiedzieć np. o formacjach świecowych, które cechują się dużą dowolnością interpretacji i mogą być interpretowane różnie, w zależności od poziomów wsparcia i linii trendu, które każdy trader wyznacza sam.

Wykorzystując średnie kroczące możemy w prosty sposób zobrazować trend panujący na rynku. Prawidłowa interpretacja pozwala także odczytywać sygnały, informujące o jego odwróceniu. Dzięki temu wykorzystywane są zarówno do przygotowywania indywidualnych strategii, jak i złożonych systemów transakcyjnych, które wykorzystują banki i fundusze hedgingowe.

Jakie aspekty mają wpływ na średnie kroczące?

Średnia krocząca uwzględnia średnie ceny z przeszłych okresów. Przykładowo, jeśli zdecydujemy się obliczyć średnią kroczącą z pięciu ostatnich okresów na wykresie dziennym to będziemy mogli uwzględnić ceny z pięciu ostatnich dni notowań. W następnym dniu do średniej zostanie dodana najnowsza cena, a odpadnie cena z pierwszego dnia, którą uwzględniono do średniej w dniu poprzednim.

Do najważniejszych zmiennych w ustawieniach kroczących zaliczamy:

  • Wartość – obliczana na podstawie cen otwarcia, cen maksymalnych, cen minimalnych i cen zamknięcia.
  • Okres – określany na podstawie rynku, interwału, oraz horyzontu inwestycyjnego.
  • Rodzaj średniej – wybierane spośród: prostych średnich kroczących, wykładniczych średnich kroczących i liniowo ważonych średnich kroczących.

Jakie mamy rodzaje średnich kroczących?

Prosta średnia krocząca (SMA – Simple Moving Average)

To średnia z cen, która obliczana jest jako suma cen z okresu (w zależności od średniej cen otwarcia, zamknięcia, maksymalnych i minimalnych) podzielona przez ilość okresów. Jeśli chodzi o średnią z pięciu ostatnich okresów na interwale dziennym z cen maksymalnych to zsumowane zostają ceny co najwyżej z pięciu ostatnich dni – a następnie dzielone przez pięć.

Przykład:

W przypadku średniej ze stu ostatnich okresów na interwale minutowym z cen zamknięcia, zsumowane zostaną ceny zamknięcia ze 100 ostatnich minut notowań, a następnie podzielone przez 100.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA – Exponential Moving Average)

Wykładnicza średnia krocząca to średnia ważona, której waga nie jest zmieniana w sposób liniowy, a wykładniczy. Obliczana jest ona na podstawie formuły, która pozwala przyznawać wyższą wagę znacznie bardziej aktualnym okresom i mniejszą wagę okresom będącym bardziej odległymi – pamiętaj o tym, że każdy okres ma inną wagę.

Przykład:

Jeśli obliczymy wykładniczą średnią ważoną z 10 okresów to cena okresu oddalonego o 10 okresów od ceny aktualnej będzie najmniej ważna, a cena ostatnia będzie najważniejsza.

Liniowo ważona średnia krocząca (LWMA – Linear Weighted Moving Average)

Obliczana jest ona bardzo podobnie do średniej kroczącej wykładniczej, z jedną różnicą – waga kolejnych okresów rośnie liniowo. W przypadku trendu wzrostowego lub spadkowego, bierze się zazwyczaj dłuższy okres pod uwagę, z tą różnicą, że w tym przypadku wagi kolejnych okresów oznacza wzrost liniowy.

Średnie kroczące – zastosowanie

Średnie kroczące należą do najczęściej wykorzystywanych wskaźników, które stosowane są w analizie technicznej. Stosuje się je zazwyczaj zgodnie ze wskaźnikami potwierdzenia zmiany trendu, czyli jako oscylatora opóźnionego. Pozwala on w szybki i prosty sposób zbadać trend panujący na danym instrumencie, co pozwala dokonać skrupulatnej analizy wykresów cenowych. Dzięki specyficznemu ułożeniu pozwalają one pokazywać zarówno trend, poziom nachylenia, jak i jego siłę.

Wykorzystywane są one zazwyczaj jako linie wsparcia i oporu w przypadku istotniejszych zmian kursów. Zakłada się, że przełamanie średniej kroczącej od góry jest sygnałem sprzedaży, a przełamanie jej od dołu oznacza z kolei sygnał kupna.

Wielu traderów wykorzystuje dwie lub więcej średnie kroczące – jedną szybszą, a drugą wolniejszą (średnią lub długoterminową). Przełamanie wolniejszej średniej przez szybszą z dołu jest w większości przypadków sygnałem sprzedaży.

Wykorzystanie ciągu Fibonacciego

Część strategii inwestycyjnych wykorzystuje do analizy ciąg Fibonacciego – rosnąca średnia nachylona do poziomu pod kątem większym niż 45 stopni pozwala wskazywać na silny trend wzrostowy, a nachylona pod mniejszym kątem na słabszy trend. Zmniejszająca się średnia krocząca wiąże się ze spadkiem ceny, czyli tzw. trendem południowym.

Wady i zalety – średnie kroczące

Do atutów zaliczymy:

  • szeroki zakres zastosowania w strategiach inwestycyjnych
  • wyraźne sygnały kupna i sprzedaży
  • możliwość określenia kierunku i siły trendu
  • możliwość wykorzystania na wszystkich rynkach
  • popularność, jeśli chodzi o zastosowanie w analizie technicznej

Do wad zaliczymy:

  • konieczność filtrowania sygnałów
  • konieczność dostosowania wskaźnika do każdego instrumentu i interwału

Szeroki wachlarz użycia

Dużym atutem średnich kroczących jest możliwość zastosowania ich na każdym rynku, przez każdego inwestora na każdym interwale. Stanowią one podstawę analizy technicznej, dzięki wykorzystaniu MACD (Moving Average Covergence Divergence). Z kolei SMA czy EMA wykorzystywane są jako linie sygnału dla różnych narzędzi analizy technicznej.

Warto pamiętać o tym, że nie istnieje jeden uniwersalny środek wykorzystania średnich kroczących. Oznacza to, że ich przetestowanie i dostosowanie do własnych strategii zajmuje bardzo dużo czasu. Gra w wielu przypadkach jest zdecydowanie warta świeczki – wymaga jednak elastyczności i umiejętności dopasowania, którą najlepiej sprawdzić na rachunku demonstracyjnym, aby nie narażać się na zbyt duże straty.

Średnie kroczące mogą być wykorzystywane pojedynczo, jak i w zestawach, oraz w połączeniu z innym wskaźnikami analizy technicznej – takimi jak MACD, RSI czy oscylator stochastyczny.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę