menu

Strona Główna > Newsy > Wytyczne KNF o świadczeniu usług na rynku OTC

Wytyczne KNF o świadczeniu usług na rynku OTC


Dnia 24 maja 2016 roku KNF podała wytyczne dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych (Forex). Wytyczne mają na celu ujednolicenie wynikających z przepisów prawa norm działania na rynku przez podmioty będące pod nadzorem KNF. Wytyczne mają zostać wdrożone przez rynek nie później niż do 30 września 2016 roku.

Ponieważ rynek Forex jest rynkiem o wysokim ryzyku inwestycyjnym, wymaga odpowiedniej i rzetelnej wiedzy oraz doświadczenia w działaniu. Duża liczba skarg klientów, która ukazuje skalę nieprawidłowych działań firm inwestycyjnych/brokerów oraz liczba zaleceń pokontrolnych zlecanych przez KNF, zdeterminowały pracę Komisji. W wyniku zaobserwowanych przez nadzór KNF następstw zjawisk na rynku OTC instrumentów pochodnych, a zwłaszcza metod świadczenia usług maklerskich dla klientów detalicznych, Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się na wydanie poniższych wytycznych.

Wytyczne mają chronić inwestorów indywidualnych oraz zapewnić odpowiedni sposób promowania i reklamowania usług maklerskich. Przejrzystość zasad świadczonych usług, uświadamianie o realnym ryzyku, jakie towarzyszy inwestycjom na rynku Forex oraz eliminacja nierównowagi w prawach i obowiązkach obu stron umowy, to kolejne cele wytycznych. Wytyczne poruszają także zagadnienia związane z należytym zarządzaniem w przypadku konfliktu interesów, przeszkoleniem kadr zajmujących się obsługą klienta oraz z regulacjami relacji z podmiotami trzecimi, z którymi współpracują.

Projekt wytycznych, wraz z dodatkowymi wyjaśnieniami, można znaleźć tutaj: http://www.knf.gov.pl/Images/wytyczne%20OTC_24.05.2016_tcm75-43962.pdf

Warto dodać, że projekt poniższych wytycznych był przedmiotem konsultacji publicznych.

Samo założenie tej decyzji wydaje się bardzo dobre i potrzebne. Ochrona inwestorów indywidualnych, którzy są najmocniej narażeni na ryzyko na rynku OTC, to bardzo istotna kwestia i wszyscy brokerzy powinni o nią dbać.
Z drugiej jednak strony warto uważać, aby rynek nie został „przeregulowany”, a liczba wytycznych i rozporządzeń nie utrudniała handlu właśnie indywidualnym inwestorom.

Poniżej lista szesnastu wytycznych wydanych przez KNF:

Rola władz firmy inwestycyjnej w organizacji usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

Wytyczna 1

Rada nadzorcza firmy inwestycyjnej w ramach wykonywania swoich kompetencji i uprawnień określonych prawem, powinna nadzorować wykonywanie działalności maklerskiej w zakresie rynku OTC instrumentów pochodnych, natomiast zarząd firmy inwestycyjnej powinien zapewnić, aby powyższe obszary zarządzane były w sposób zgodny z prawem i z celem realizacji działania w najlepiej pojętym interesie klienta.

Pozyskiwanie klientów oraz zawieranie z klientami umów o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

Wytyczna 2

Firma inwestycyjna prowadzi działania reklamowo – promocyjne oraz informacyjne w związku z pozyskiwaniem klientów w celu świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych przy uwzględnieniu najlepiej pojętego interesu klienta lub potencjalnego klienta.

Wytyczna 3

Firma inwestycyjna sprawuje kompetentny i rzetelny nadzór wobec podmiotów trzecich nad sposobem pozyskiwania przez podmioty trzecie na rzecz firmy inwestycyjnej potencjalnych klientów w celu świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Wytyczna 4

Firma inwestycyjna dokłada należytej staranności do zapewnienia, aby klient lub potencjalny klient przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych mógł dokładnie zapoznać się z rzetelnymi, kompletnymi i niewprowadzającymi w błąd informacjami na temat tych usług, instrumentów finansowych będących ich przedmiotem oraz ryzyka inwestycyjnego.

Wytyczna 5

Firma inwestycyjna regularnie szkoli swoich pracowników oraz podmioty trzecie, wskazane w Wytycznej 3, którzy pozyskują klientów lub potencjalnych klientów, w sposób pozwalający na uzyskanie rzetelnej wiedzy w zakresie usług maklerskich świadczonych na rynku OTC instrumentów pochodnych i/lub instrumentów finansowych będących ich przedmiotem.

Wytyczna 6

Firma inwestycyjna przeprowadza rzetelne badanie odpowiedniości usług maklerskich świadczonych na rynku OTC instrumentów pochodnych oraz instrumentów finansowych, informuje o jej wynikach potencjalnych klientów oraz dokłada należytej staranności, aby potencjalni klienci wyrażali zgodę na przeprowadzanie takiego badania.

Wybrane zagadnienia z zakresu umów o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych

Wytyczna 7

Firma inwestycyjna, realizując wymóg działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta, powinna konstruować swoje oferty produktowe dla klientów detalicznych w taki sposób, aby inwestowanie w oferowane na rynku OTC instrumenty pochodne miało walor rynkowych inwestycji na rynku kapitałowym, powiązanej z rzeczywistymi warunkami rynkowymi, poprzez określenie odpowiedniego poziomu depozytu zabezpieczającego oraz rekomendowanie posiadania przez klienta nadwyżki ponad wymagany poziom zabezpieczenia.

Wytyczna 8

Firma inwestycyjna, która na rynku OTC instrumentów pochodnych świadczy dla klienta usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie, powinna w ramach polityki wykonywania zleceń przedstawiać klientowi informację o standardowym czasie wykonania zlecenia nabycia lub zbycia instrumentu pochodnego, od momentu jego wpłynięcia do systemu informatycznego firmy inwestycyjnej w standardowych warunkach rynkowych.

Wytyczna 9

Firma inwestycyjna wykonująca zlecenia klientów i prowadząca na rzecz klientów właściwą ewidencję instrumentów pochodnych oraz rachunki pieniężne, realizując wymóg podawania szczegółowych informacji o świadczonej usłudze i ryzyku inwestycyjnym związanym z instrumentami finansowymi, w celu umożliwienia klientowi podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych, powinna udostępniać klientom i cyklicznie zamieszczać na swojej stronie internetowej informacje dotyczące wyników osiąganych przez klientów na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Wytyczna 10

Firma inwestycyjna w umowie o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych oraz w regulaminie świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych stosuje terminologię zgodną z przepisami prawa, a w szczególności w zakresie wskazania rodzaju usług oraz instrumentów finansowych, które są przedmiotem umowy. W definiowaniu rodzajów instrumentów finansowych, które są przedmiotem danej usługi maklerskiej firma inwestycyjna może dodatkowo posługiwać się terminologią powszechnie stosowaną w obrocie na rynku OTC instrumentów pochodnych, w szczególności przewidzianą w generalnych warunkach umowy, określaną przez organizacje zrzeszające uczestników tego rynku.

Wytyczna 11

Firma inwestycyjna zawiera w umowie o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych rzetelną, precyzyjną i kompletną informację na temat opłat, prowizji i innych kosztów ponoszonych przez klientów lub świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez firmę inwestycyjną od klientów lub podmiotów trzecich w związku z umową z klientem i jej wykonywaniem.

Wytyczna 12

Firma inwestycyjna rzetelnie, precyzyjnie i w sposób niewprowadzający w błąd ustala prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych oraz określa tryb i warunki ich świadczenia.

Świadczenie usług maklerskich zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych z rynku OTC instrumentów pochodnych

Wytyczna 13

Firma inwestycyjna opracowuje i stosuje strategie inwestycyjne, które zawierają rzetelne, nie budzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd informacje o: składzie portfela, limitach inwestycyjnych, obiektywnym wskaźniku finansowym, do którego będą porównywane wyniki na portfelu klienta o określonej strategii inwestycyjnej oraz o zasadach angażowania środków finansowych klienta w związku z zarządzaniem portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Wytyczna 14

Firma inwestycyjna stosuje rozwiązania techniczne, organizacyjne i prawne, które w związku ze świadczeniem usług maklerskich zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rynku OTC instrumentów pochodnych, zapewniają przeciwdziałanie konfliktom interesów, równe traktowanie klientów oraz działanie w najlepiej pojętym interesie klienta.

Wytyczna 15

Firma inwestycyjna w celu świadczenia usług maklerskich zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rynku OTC instrumentów pochodnych, zapewnia stały i aktywny udział w podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych w zakresie nabywania i zbywania instrumentów finansowych do portfeli klientów osób posiadających licencję doradcy inwestycyjnego oraz wiedzę i doświadczenie dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych.

Wytyczna 16

Firma inwestycyjna zapewnia usystematyzowany i efektywny nadzór nad czynnościami związanymi ze świadczeniem usług maklerskich zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych na rynku OTC instrumentów pochodnych.

Autor: Paulina Hołobowska

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Najnowsze wiadomości:

tygodniowy przegląd rynku forex

ForexRev: przegląd tygodnia (14.09 – 20.09)

Organizator oszustwa STForex zostaje zatrzymany w Rosji. ASIC anuluje licencję USGFX. CFTC nakłada karę na ...
Czytaj dalej
usgfx z brakami na koncie

ASIC anuluje licencję AFS brokera USGFX

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) poinformowała o anulowaniu licencji AFS (Australian Financial Services) ...
Czytaj dalej
etoro wchodzi na rynek defi

eToro sponsorem 12 klubów w Wielkiej Brytanii i Niemczech

eToro poinformowało o nawiązaniu współpracy z kolejnymi klubami piłkarkimi. Tym razem lista drużyn sponsorowanych przez ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (17.09): Qteck, Interactive Trade…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Bitcoin Bank Bitcoin Code Bitcoin-Evolution / Bitcoin-Revolution Bitcoin Trader La ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę